ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Dieci-9.be (hierna verkoper) zijn van toepassing op de bestellingen via onze website www.dieci-9.be.
Door het plaatsen een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden aanvaard door de koper.

Artikel 2. Teruggave recht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper dient binnen de 14 kalenderdagen de producten in originele staat; ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, terug aan de verkoper te bezorgen tegen ontvangstbewijs. Waarbij de verkoper binnen de 10 dagen na ontvangst van het product gehouden is het door de koper betaalde bedrag terug te betalen op een door de koper aan te geven bankrekening

Het risico van de terugzending van het product van de koper aan de verkoper wordt gedragen door de koper. Onvoldoende of niet gefrankeerde terugzendingen worden niet aanvaard.

Bij niet correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper dewelke het dan binnen een termijn van 14 dagen kan komen afhalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper op diens kosten ook door de verkoper kan terugbezorgd worden aan de koper tegen een door de verkoper vooraf mee te delen prijs dewelke minstens dezelfde prijs is als  van de eerste levering van het product aan de koper.

Artikel 3: Levering en Verzending

De levering gebeurt op het door de koper ingegeven adres, met uitzondering van postbussen. Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden.

We trachten binnen 24 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen, deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper.

Dieci-9, heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden.

De pakketten worden verstuurd via Bpost, indien het pakket niet afgeleverd kan worden na een 2e poging, laat Bpost een bericht na waarin vermeld staat waar u uw pakket kan ophalen. U tekent voor ontvangst bij het effectief in ontvangst nemen van uw pakket.

Artikel 4. Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, en exclusief verzendkosten. (Voor meer info over de verzendtarieven, kan u de aparte rubriek met verzendkosten raadplegen)

De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 5. Betalingen

U kan kiezen uit volgende veilige betaalmogelijkheden:

-Bankkaart: Bancontact/Mister Cash, Maestro
-Kredietkaart: Visa/ Mastercard
- iDeal 

De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als nietig worden beschouwd en zal geen levering volgen.

Meer informatie over ons veilig betaalsysteem vind je hier.

Artikel 6. Klachten

Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit schriftelijk gebeurt binnen de 8 dagen na de levering met een e-mail met bevestigingsoptie of met een aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens schriftelijk binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper te worden gemeld.

U kan klachten richten tot: Dieci-9.be, Alex Vermaelenstraat 8 – 01, 3052 Blanden, België of info@dieci-9.be

Artikel 7. Waarborg

De verkoper kan slechts gehouden zijn tot het geven van een garantie dewelke overeenstemt met de garantie dewelke door de fabrikant wordt gegeven met betrekking tot het betreffende product. De verkoper kan enkel worden aangesproken voor schade rechtstreeks veroorzaakt door het door hem verkochte product indien deze schade rechtstreeks te wijten is aan een opzettelijke fout van de verkoper en kan de alsdan door de verkoper te vergoeden schade aan de koper nooit groter zijn dan het door de verkoper gefactureerde bedrag.

Indien de koper zelf wijzigingen of aanpassingen aan het product gaat aanbrengen is elke garantie door de verkoper automatisch uitgesloten en kan de verkoper nooit voor enige schade worden aangesproken wat de oorzaak mogen zijn.

Artikel 8. Persoonsgegevens

De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot Dieci-9, Alex Vermaelenstraat 8 – 01 te 3052 Blanden., info@dieci-9.be.

Artikel 9: Contactgegevens Verkoper

Dieci-9
Alex Vermaelenstraat 8 – 01, 3052 Blanden
Rekeningnummer: KBC IBAN BE16-7340-0221-8174  / BIC: KRED BE BB
BTW BE0471 978 937
Mail: info@dieci-9.be
Tel +32 (0)16 89 33 10

Artikel 10. Toepasselijk Recht

Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.